Obavještenja

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE FAKULTETA UMJETNOSTI

Fakultet umjetnosti raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata na master studijama.

Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka.

Kandidati koji na dan upisa imaju 180 + 60, odnosno 240 ECTS, iz odgovarajuće oblasti nauka, imaju pravo upisa na dvogodišnje master studije uz priznavanje određenog broja ECTS kredita u skladu sa pravilima ekvivalencije na ustanovi visokog obrazovanja.

 STUDIJSKI PROGRAM:

Teorija moderne i savremene umjetnosti sa modulima:

- Naučno-istraživački
- Nastavnički
- Menadžment u kulturi

 NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Ovjerena kopija Uvjerenja o prethodno završenim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave)
- CV

 Upis studenata na master studije moguć je svakim radnim danom do 25.10.2021. godine u terminu 10.00 - 14.00 h u Upravi Fakulteta umjetnosti UDG. 

NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti putem mail-a: fu@udg.edu.me.