Predavači

Asistent
mr Andrej Bracanović

Rođen sam u Podgorici 27. juna 1986. godine, gdje sam stekao osnovno i gimnazijsko obrazovanje.

Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2008. godine. Iste sam godine upisao i poslijediplomske specijalističke studije na matičnom fakultetu, na smjeru Građansko pravo – pravne klinike.

Izučavanjem civilistike kroz njene posebne discipline, a po principu pravnih klinika, prepoznao sam svoj put za dalje naučno i stručno usavršavanje i napredovanje. Specijalističke sam studije okončao odbranom (ocjenom A) specijalističkog rada s naslovom „Pravni status crkvenih zadužbina“ pod mentorstvom prof. dr Snežane Miladinović, profesorice Obligacionog prava.
Kako se svakodnevno možemo uvjeriti, nepregledno prostranstvo građanskog prava, uopšte, ne podliježe našim naviknutim, pedagoškim i teoretskim podjelama, već uvijek, svojom gipkošću, izmiče uhvatljivosti i okamenjenosti. Takvo stanje bila mi je i inspiracija za pisanje ovakvog rada, jer su zadužbine, nedvosmisleno, institut koji prevazilazi uobičajene okvire podjele građanskog prava, uzimajući najbolje od svakog, a dajući mu, s druge strane, novi kvalitet. Svoja velika i različita interesovanja, mogao sam da kanališem kroz ovaj rad, koji je i zahtijevao dodatna znanja iz istorije prava, istorije Crkve, lingvistike, filosofije, znanja jezika kao i korišćenje arhivske građe.

Nakon završenih poslijediplomskih specijalističkih studija, 2011. godine, upisao sam i poslijediplomske magistarske studije, smjer Građansko pravo, na Fakultetu pravnih nauka. Tokom magistarskih studija, uspješno sam položio sve ispite studija smjera kao i opšti studij Metodologije društvenih nauka. Aprila mjeseca 2013. odbranio sam magistarsku tezu pod naslovom „Crkvene zadužbine u istočnom Hrišćanstvu s posebnim osvrtom na južnoslovenske zemlje“, koja je prirodan nastavak ranijeg interesovanja na osnovnim i poslijediplomskim studijama. Teza je odbranjena pred komisijom u sastavu: akademik prof. dr Dragan K. Vukčević (predsjednik), prof. dr Marko Petrak (mentor) i akademik prof. dr Đorđije Borozan (član)

Dodajući prethodnoj inspiraciji i entuzijazmu, novostečena znanja, kao i ona koja su nadograđena i dopunjena, pristupio sam izradi jednog sintetičkog djela koje se tiče velikih civilizacijskih vrijednosti i pravnih tekovina, koje su obilježile gotovo dva cijela milenijuma. Slijedeći pravnom aspektu i one sa kojim se savremena Evropa svakodnevno suočava, kao što su religijski, kulturni, filozofski, istorijski, identitetski... Dodatnu mi je motivaciju, posebno prilikom pisanja rada, davala poražavajuća činjenica da mnogi pravni instituti sve više idu u zaborav, a da mladi ljudi, moje kolege koje sam svakodnevno sretao, nijesu ohrabrivane da se time interesuju više i istražuju, te u krajnjem, oblikuju budućnost naših, zajedničkih evropskih pravnih tekovina. Takvom sam se mišlju rukovodio i nekoliko godina unazad, kada sam pisao rad na temu „Opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru i rimsko pravo“, za koji sam iste, 2008. godine, dobio nagradu Fonda „Aristhide Theodorides“ za najbolji studentski naučni rad iz oblasti rimskog prava.

Dvije sam godine, prvo u okviru programa stažiranja, a zatim i kao saradnik, proveo u Skupštini Crne Gore, u njenom Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, gdje sam uspio da svoja pravna znanja upotpunim pravnom praksom i vještinama nomotehnike. Rad u Odboru podrazumijevao je konstantan angažman na poslovima pitanja usaglašenosti predlogâ zakonâ sa ustavnim i ukupnim pravnim sistemom Crne Gore, izradi samih zakonskih predloga, izradi uporednih analiza primjenjivosti i efekata zakona, komunikacije sa Ustavnim sudom, te drugim istovjetnim parlamentarnim tijelima iz regiona i Evrope. U toku mog angažmana bio sam učesnik više studijskih posjeta, seminarâ i okruglih stolova o parlamentarnom pravu, ulozi parlamenta u modernim društvima i dr.

Od 2010. godine angažovan sam, kao asistent u nastavi na Fakultetu pravnih nauka i Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici na predmetima Rimsko privatno pravo, Pravna istorija, Uvod u građansko pravo i Politička istorija Crne Gore, što mi dozvoljava široku, uz to i jednako odgovornu i zahtjevnu, mogućnost da se usavršavam i utemeljujem u akademskoj karijeri, koju prepoznajem kao svoj životni put.

Od studentskih sam dana usmjeren i odgojen na vrijednostima civilistike, evropske kulturne provenijencije, sa težnjom i pokušajem da se znanja i vrijednosti koje pronalazimo u godinama i vremenima evropske prošlosti, i svoj njenoj društvenoj višeslojnosti, revalorizuju, a da se njihov uticaj i način na koji su oblikovali Evropu ne prepuste zaboravu, nego da ih novi naraštaji, kako onaj kojem ja pripadam, tako i oni kasniji, koriste kao fons aeternum plenum bonorum.

Objavljeni radovi:

Balkan i EU – kulturni i religijski obrasci ulaska u Obećanu zemlju u "Balkan i EU", Institut za društvene nauke, Beograd, 2011. god.

Cultural and Religious Patterns of Integration to „The Promised Land“, u "Entrepreneurial Economy", Vol. XVIII, Miločer, 2011. god.

Kontakt:

tel. +382 20 410 704
e-mail: andrej.bracanovic@udg.edu.me
web: www.cirilska-protivreformacija.blogspot.com

mr Andrej Bracanović
Predmeti
Kontakt podaci