Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za upis nove generacije studentkinja i studenata na postdiplomske master studije Fakulteta umjetnosti

Fakultet umjetnosti raspisuje Konkurs za upis nove generacije studentkinja i studenata na studijski program Teorija moderne i savremene umjetnosti postdiplomskih master studija. Dati studijski program podijeljen je na sljedeća tri modula:

- Naučno-istraživački
- Nastavnički
- Menadžment u kulturi

Pravo prijave na Konkurs imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), odnosno 240 ECTS, iz odgovarajuće oblasti nauka, uz priznavanje određenog broja ECTS kredita u skladu sa pravilima ekvivalencije na ustanovi visokog obrazovanja.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu kopiju Uvjerenja o prethodno završenim studijama
- Kopiju lične karte ili pasoša
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave)
- CV

Upis kandidata vršiće se svakog radnog dana, od 15.09 do 15.10.2022. godine, u Dekanatu Fakulteta umjetnosti, u terminu od 10.00 do 14.00 h. Ukoliko zainteresovani kandidati konsultacije za upis žele zakazati i u terminima van navedenog, mogu nam se obratiti putem mejl adrese Fakulteta: fu@udg.edu.me.

NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti i u komunikaciji sa kontakt osobom Fakulteta, koleginicom Jovanom Šofranac, putem sljedeće mejl adrese: Jovana.Sofranac@udg.edu.me.