Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za upis na postdiplomske master studije Fakulteta umjetnosti - studijska 2023/24. godina

Fakultet umjetnosti raspisuje Konkurs za upis nove generacije studentkinja i studenata na studijski program Teorija moderne i savremene umjetnosti, postdiplomskih master studija. Dati studijski program podijeljen je na sljedeća tri modula:

- Naučno-istraživački
- Nastavnički
- Menadžment u kulturi

Pravo prijave na Konkurs imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita).

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu kopiju Uvjerenja o prethodno završenim studijama
- Kopiju lične karte ili pasoša
- Dvije fotografije
- Popunjen prijavni formular (koji se nalazi u prilogu obavještenja)
- CV

Upis kandidata vršiće se svakog radnog dana do 15.10.2023. godine, u Dekanatu Fakulteta umjetnosti, u terminu od 10.00 do 14.00 h. Ukoliko zainteresovani kandidati konsultacije za upis žele zakazati i u terminima van navedenog, mogu nam se obratiti putem mejl adrese Fakulteta: fu@udg.edu.me.