Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Đorđije Borozan

Rođen 1947. na Bokovu - Cetinje. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio na Cetinju, Filozofski fakultet u Beogradu -Grupa za opštu i nacionalnu istoriju, diplomirao 1972. godine. Magistrirao na temi «Crna Gora i Dubrovnik u vrijeme Sćepana Malog», a doktorat istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu u Beogradu stekao odbranom rada «Velika Albanija - porijeklo -ideje - praksa».

U Beogradu radio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove (Diplomatski arhiv), Institutu za novinarstvo naučni saradnik i odgovorni urednik časopisa «Novinarstvo»; u «Komunistu», redakcija za inostranstvo, urednik časopisa «Questions actuelles du socialisme»; u Institutu za savremenu istoriju viši naučni saradnik i glavni i odgovorni urednik časopisa «Istorija 20. veka». Od 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću profesor na Katedri za istoriju južnoslovenskih naroda od XVI vijeka do 1918; Od 2002. godine direktor Istorijskog instituta Crne Gore, naučni savjetnik, glavni i odgovorni urednik časopisa «Istorijski zapisi» i izdanja Instituta; Predsjednik Naučnog vijeća Instituta; Rukovodilac projekata: Istorija Crne Gore od 1878. do savremenosti; Crna Gora i Albanci u XIX i XX vijeku; Albanski faktor jugoslovenske krize. Član Senata Univerziteta Crne Gore; Predsjednik Komisije za istoriju Savjeta Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore; Urednik izdanja Univerziteta Crne Gore za društvene nauke; Predsjednik Savjeta Centra za istoriju jugoistočne Evrope - Beograd i Cold war studies centre LSE - London; Član savjeta i redakcije za priređivanje građe knjiga: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945-1956. i Crna Gora u diplomatskim spisima ruskog Ministarstva inostranih djela. Kao profesor na postdiplomskim studijama na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetu Istočno pitanje i Pravnom fakultetu u Podgorici na predmetu Diplomatija Crne Gore bio angažovan kao mentor ili član komisija za više magistarskih i doktorskih teza.
Od 2011. redovni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Sekretar je odjeljenja humanističkih nauka u CANU.

Objavio je sledeće monografije: Velika Albanija -porijeklo - ideje -praksa, Beograd 1995.; 125 godina Druge beogradske gimnazije, Beograd 1995, str. 152.; Jugoslavenska država i Albanci, tom I (koautor Lj.Dimić), Beograd,1998.; Jugoslavenska država i Albanci, tom II (koautor Lj.Dimić), Beograd,1999.;Kosovo i Metohija u velikoalbanskim planovima 1878-2000 (koautor), Beograd 2001.,Kosovo i Metohija - život živih (koautori V.Stojančević, Lj.Dimić), Beograd 2005.

Objavio 49 članaka i rasprava i veći broj intervjua u štampanim i elektronskim medijima.

Redovni je profesor na katedri za Istoriju i predaje Istoriju diplomatije, Istoriju diplomatije Crne Gore, Političku istoriju Crne Gore kao i Metodologiju društvenih nauka i Akademsko pismo.

Od septembra 2011. godine obavlja funkciju Dekana Humanističkih studija.

dr Đorđije Borozan
Predmeti
Kontakt podaci