Predavači

-
dr Mirka Zogović

Rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala prvo na grupi za ruski jezik i književnost, a potom na grupi za italijanski jezik i književnost gde je i magistrirala (Spisi Lazara Tomanovića o italijanskoj kniževnosti i kulturi) i doktorirala (Đanbatista Marino i dubrovačka književnost).
Na Katedri za italijanistiku birana u sva zvanja od asistenta-pripravnika do redovnog profesora za italijansku književnost. Od školske 2002/2003. do školske 2005/2006. bila upravnik Katedre.
Tokom redovnih i poslediplomskih studija boravila na raznim usavršavanjima (Moskva, Monpelije i, u više navrata, Italija). Akademske godine 1991/1992. i 1992/1993. radila kao lektor za srpsko-hrvatski jezik na Univerzitetu u Padovi (Istituto di Filologia slava).
Osim na Filolškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavala na Katedri za italijanistiku u Nikšiću, Poslediplomskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na Alternativnoj akademskoj mreži od njenog osnivanja 1996, kao predavač i kao organizator (Teorija prevođenja i Studije kulture), a od 2018. na Fakultetu umjetnosti UDG, Podgorica (predmet Velike književne epohe).
Učestvovala na brojnim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima; držala javna predavanja u Beogradu, Trstu, Padovi, Peskari, Raveni (pozvana kao "ekspert" za prevode Danteove Komedije), Podgorici (Tribina CANU) i dr. Sarađivala na projektima Izučavanje istorije jugoslovenskih književnosti II. Književnost Dubrovnika, Boke Kotorske i Crne Gore, 1995-1998. i od 2006. L'italiano in Europa e la letteratura italiana «fuor d'Italia» (Univerzitet u Padovi je nosilac projekta koji je 2007. prerastao u evropski). Bila jedan od urednika edicije o teoriji prevođenja u izdanju Rad-a i AAM-a, takođe i izdanja Europei in italiano, Padova, Centro Stampa di Palazzo Maldura, 1993, kao i časopisa Italica Belgradensia, gde je i dalje član Naučnog odbora. Godine 2016. izabrana za evaluatora italijanskog Ministarstva za univerzitet i istraživanje, MIUR, za ocenu naučnog i akademskog doprinosa italijanskih slavista nauci i razvoju univerziteta. Bila član komisija, a i mentor za izradu i odbranu brojnih specijalističkih, magistarskih, master i doktorskih teza (Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici i Padovi).
Osnovna polja istraživanja: istorija italijanske književnosti (osobito period i stilske odlike baroka), komparativne studije, s posebnim osvrtom na pitanja metrike i jezika, kao i fenomen plurilingvizma (književnost Dubrovnika i Boke Kotorske.
Pored prevoda i brojnih radova u prestižnim časopisima i drugim publikacijama, objavila knjige: Marino i dubrovačka književnost, Novi Sad, Matica srpska, 1995; Književna prožimanja, Beograd, Rad, 2000; Književni barok: teorija i praksa, Beograd, Narodna knjiga, 2007; Marko Polo, Milion, Beograd, Čigoja štampa, 2014 (prevod, predgovor i komentari, sa S. Milinković); priredila: Studi in onore di Nikša Stipčević, »Italica belgradensia«, Belgarado 2005 (sa S. Milinković); U spomen na Svetozara Petrovića, Beograd, Čigoja štampa, 2019 (sa N. Grdinić); Radovan Zogović, Postajanje i postojanje u Izabrana djela, knj. III, Podgorica, CID-ZUNS, 2019.

Image not available