Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mirka Zogović

Prof. dr Mirka Zogović redovni je profesor iz oblasti starije italijanske književnosti (srednji vek – humanizam i renesansa - barok). Na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica predaje od 2018. godine (na osnovnim studijama u okviru predmeta Velike književne epohe; kao i na master studijama, od 2021. godine, u okviru kursa Književnost  i istorija: izabrane teme). Na Katedri za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom perioda od 1975. do 2018. godine, birana je u sva zvanja od asistenta-pripravnika do redovnog profesora. Od školske 2002/2003 do školske 2005/2006. godine bila je upravnik pomenute Katedre. U više navrata, kao profesor po pozivu, držala je predavanja na Univerzitetu Crne Gore, Katedri za italijanistiku u Nikšiću (kurs tumačenja Danteove Božanstvene komedije), na Postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (kurseve Poetika baroka  i Barokna metafora), na Alternativnoj akademskoj mreži od njenog osnivanja 1996, kao predavač i organizator studija Teorija prevođenja i Studija kulture.

 

Tokom redovnih i postdiplomskih studija boravila je na raznim usavršavanjima (Moskva, Monpelje i, u više navrata, Italija). Akademske godine 1991/1992 i 1992/1993 radila je kao lektor za srpsko-hrvatski jezik na Univerzitetu u Padovi (Istituto di Filologia slava).

 

Učestvovala je na brojnim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima, te držala brojna javna predavanja po pozivu, između ostalog, u Beogradu, Novom Sadu, Trstu, Peskari, Padovi (Circolo Filologico padovano). Kao posljednje ističe se prilog  o prevodima italijanskih klasika u okviru projekta Venezia legge i Balcani na Univerzitetu u Veneciji (Università Ca' Foscari), urađen juna mjeseca prethodne godine. Posebno se ističu i dvadesetak javnih tumačenja Božanstvene komedije te predavanja o Danteu. Tako je, na primjer, na Tribini u organizaciji CANU 2017. godine govorila o Danteovoj "Komediji“ i njenim tumačenjima kroz vreme, a oktobra 2021. godine održala je i predavanje Dante i njegovo vreme (povodom 700 godina od smrti pesnika). U Raveni je, pak,  godine 2010 pozvana da, kao „ekspert“, učestvuje u razgovorima o prevodima Danteove Komedije u svijetu (La Divina Commedia nel mondo ). Jedno od ttumačenja je i objavljeno pod naslovom: Dante Aligijeri u Agape. Religija u svetskoj književnosti (priređena štampana verzija televizijske emisije posvećene Danteovom delu), Agape knjiga, Beograd 2016, str. 53-68; ISBN 978-86-918127-2-0; COBISS.SR.-ID 226055948.

 

Sarađivala je na projektu Izučavanje istorije jugoslovenskih književnosti II. Književnost Dubrovnika, Boke Kotorske i Crne Gore, u periodu od 1995 do 1998. godine (SANU), a od 2006 na projektu L'italiano in Europa e la letteratura italiana «fuor d'Italia» (nosilac projekta Univerzitet u Padovi), koji je od 2007 do 2009. prerastao i u evropski.

 

Bila je jedan od urednika edicije o teoriji prevođenja u izdanju Rad-a i AAM-a, knjige Europei in italiano (Padova, Centro Stampa di Palazzo Maldura, 1993), kao i časopisa Italica Belgradensia, gde sam i dalje član Naučnog odbora. Godine 2016 izabrana je za evaluatora italijanskog jezika od strane Ministarstva za univerzitet i istraživanje (MIUR), odnosno za ocjenu naučnog i akademskog doprinosa italijanskih slavista nauci i razvoju univerziteta u označenom evalucionom periodu.  Bila je član komisija, a i mentor za izradu i odbranu brojnih specijalističkih, magistarskih, master i doktorskih teza (Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici i Padovi - komentor za doktorat). 

 

Kako pokazuju objavljene monografije i brojni radovi štampani u prestižnim časopisima, njena osnovna polja istraživanja i interesovanja predstavljaju istorija italijanske književnosti, komparativne studije, s posebnim osvrtom na pitanja metrike i jezika, kao i fenomen plurilingvizma (književnost Dubrovnika i Boke Kotorske).

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Knjige:

 

 • Radovan Zogović, Postajanje i postojanje u Izabrana djela, knj. III, CID-ZUNS, Podgorica, 2019 (priredila); ISBN 978-86-495-0518-6 (CID); ISNB 978-86-303-2284-6 (ZUNS); COBISS.CG-ID 39177744;

 

 • Marko Polo, Milion, Čigoja štampa, Beograd, 2014 (prevod, predgovor, komentari sa S. Milinković); ISBN 978-86-531-0101-5; COBISS.SR.-ID 210867468;

 

 • Barok: književna teorija i praksa, Narodna knjiga, Beograd, 2007; ISBN 978-86-331-3185-8); SR.-ID 142859020;

 

 • Studi in onore di Nikša Stipčević, »Italica belgradensia«, Beograd, 2005 (priredila zajedno sa S. Milinković); ISSN 0353-4766; COBISS.SR.-ID 165600130;

 

 • Književna prožimanja, Rad, Beograd, 2000; ISBN 86-09-00691-3; ИД=85451788;

 

 • Marino i dubrovačka književnost, Matica srpska, Novi Sad, 1995.

 

Objavljeni radovi – izbor:

 

 • Appunti su "La Conoscenza del mondo slavo" u Italia di Arturo Cronia u Arturo Cronia. Leredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa, Esedra ed, Padova, 2019, pp.221-228; ISBN 978-88-6058-119-8;

 

 • "Le cose serbiche" nei commenti alla "Commedia"dantesca di Niccolò Tommaseo u "La somma delle cose". Studi in onore di Gianfelice Peron, Esedra ed, Padova, 2018, pp. 349-358; ISBN 978-88-6058-114-3;

 

 • "Le lingue dela commedia e la commedia delle lingue": il plurilinguismo delle commedie ragusee u Lingue, Testi, Culture: L'eredità di Folena, dopo vent'anni, Esedra ed, Padova, 2014, pp. 113-126; ISBN 10: 8860580471; 13: 9788860474058;

 

 • La metrica di Nikola Nalješković e i modelli italiani,"Atti del Convegno internazionale in onore del Prof Žarko Muljačić", FF- press, Zagreb, 2014, pp. 539-545; ISBN 978-953-175-539-9; CIP 897450;

 

 • La città di Ragusa/Dubrovnik vista dagli italiani eruditi: un' immagine dell'altro e non troppo dissimile u Città adriatiche tra memoria e transizione, Rocco Carabb, 2011, pp. 83-98 ; EAN 978863441550;

 

 • Simo Matavulj i fenomen plurilingvizma u Simo Matavulj. Delo u vremenu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu – posebna izdanja, 2011, str- 361-371; ISBN 978-86-6153-008-1; UDK 821.163.41.0;

 

 • Leo Spitzer nella critica letteraria serba u Leo Spitzer: lo stile e il metodo, Esedra, Padova, 2010, pp. 243-24; ISBN 88-6058-036-6;

 

 • Nastavak razgovora o metrici s Predragom Stanojevićem: Nalješkoviće maskerate, "Godišnjak Katedre za srpski jezik i književnost", V, Beograd, 2010, str. 75-84; ISSN 1820-5305;SR.-ID 120547596;

 

 • Il significato e la funzione dell'autotraduzione nell'opera poetica di Dinko Ranjina u Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, Unipress, Padova, 2009, pp. 127-139; ISBN 9788880982661;

 

 • Intertekstualnost u baroknoj verziji Đ. B. Marina u Nova viđenja, Društvo za proučavanje XVIII veka, knj. VI, Novi Sad, 2007, str. 55-62; ISBN 978-86-85083-22-8;

 

 • Discorso polemico in Njegoš e Ljubiša: la funzione polemica di uno stereotipo u Discorso polemico. Controversia, invettiva, pamphlet (sa S. Milinković), Esedra, Padova, 2008, pp. 287-293; ISBN 88-6058-024-2;

 

 • Marko Polo o drugom i drugačijem u Putovanja, Društvo za pročavanje XVIII veka, knj. IV, Novi Sad, 2006, str. 23-33; ISBN 86-85083-14-1;

 

 • Primeri sheme sumacije u dubrovačkoj književnosti renesanse i baroka, »Zbornik Matice srpske za književnost i jezik«, knj. LI, 2005, br.1/2, str. 31-45;

 

 • Todor Manojlović o baroku u Proučavanje opšte književnosti danas, Beograd, 2005, str. 65-74; ISBN 86-80267-89-9;

 

 • Književnoteorijska misao italijanskog baroka (M. Peregrini, S. Pallavicino, E. Tesauro), »Dometi«, 2005, str. 47-64; ISSN 0351-0425;

 

 • Marinov “vrt zadovoljstva” u Vrt, Društvo za proučavanje XVIII veka, knj. V, Novi Sad, 2004, str. 46-53; ISBN 86-85083-05-2;

 

 • L'Obscuritas nella poetica barocca e lo straniamento del formalismo russo u OBSCURITAS Retorica e poetica dell'oscuro, Dipartimento di Scenze Filologiche e Storiche, Trento, 2004, pp. 295-303; ISBN 88-8443-053-4;

 

 • Književnoteorijska misao baroka u Italiji XX veka u Književne teorije XX veka, godišnjak XX, serija C, Teorijska istraživanja 11, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004, str. 241-252; ISBN 86-7095-096-0;

 

 • Il plurilinguismo e l'identità culturale della città di Cattaro nel Rinascimento e nel Barocco u Città plurilingui. Lingue e culture a confronto in situazioni urbane, "Atti del Convegno Internazionale del Centro Internazionale sul Plurilinguismo", Udine, 2004, pp. 281-291; ISBN 88-8420-241-8;

 

 • La lingua e la letteratura italiana nella Ragusa barocca u Eteroglossia e plurilinguismo letterario 1. L’italiano in Europa, il "Calamo", Rim, 2002, pp. 125-135; ISBN 88-88039-23-6;

 

 • Lazar Tomanović kao književni kritičar u Crnogorska književnost u književnoj kritici IV, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2001, str. 423-428; 886.1/.2.09(082);

 

 • Il ruolo della letteratura e della lingua italiana nella Dalmazia del XIX secolo u L’Istria e la Dalmazia nel XIX secolo,“Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, vol. XXX,  Venecija, 2001, pp. 103-119; ISSN 0393-5566;

 

 • Marino i marinovski motivi  i teme u dubrovačkoj književnosti XVII veka u Hrvatski barok, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1991, str. 53-97; ISBN 86-80;

 

 • Stih u Marinovom madrigalu u Stih i žanr, VANU, Naučni skupovi, 4, Novi Sad, 1991, str. 121-125;

 

 • Versus rapportati u dubrovačkoj književnosti XVII veka u Stih u pesmi, VANU, Naučni skupovi, 3, Novi Sad, 1988, str. 149-155.

 

Pored brojnih recenzija, članaka i prikaza, najvažniji prevodi:

 

 • Prozni prevod (192 pesme), komentar i stručni pogovor poezije kotorskih pesnika (Đ. Bizanti i Lj. Paskvalić) za V tom Književnost Crne Gore od 12 do 19 vijeka (priredio i prepevao: S. Kalezić), Obod, Cetinje, 1996; 886.1./.2(091)-1

 

 • G. M. Tagliabue, Austrijska neuroza, »Treći program«, leto, 1984, str. 127-180.

 

 • Boš, monografija, Nolit, Beograd, 1980.

 

dr Mirka Zogović