Predmeti

KP02
Uvod u kreativno pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima kreativnog pisanja i najvažnijim karakterisikama profesije pisca u okviru oblasti kreativnih industrija.

Angažovani predavači: