Predmeti

R5FU3
Retorika (modul: Naučno-istraživački)

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Ukoliko studenti izaberu Naučno-istraživački modul u obavezi su da slušaju ovaj predmet. Opis predmeta je upoznavanje sa istorijom retorike, od vremena antičkih grčkih govornika (Andokid, Antifon, Lisija, Isokrat, Isej, Demosten, Eshin, Hiperid, Likurg, Dinarh). Studenti se upoznaju sa pravilima lijepog govora, principima retorike, izražajnosti, ubjedljivosti i etičnosti.

Angažovani predavači: