Predmeti

FU1IUA1
Istorija umjetnosti antike

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer
Opis predmeta je sveobuhvatno upoznavanje studenata sa kontekstom umjetničkih praksi praistorijskog i antičkog perioda, kroz stručnu literaturu, diskusije i debate tokom predavanja, te seminarske radove. Među temama koje se obrađuju tokom predavanja na ovom predmetu ističu se: umjetnost praistorije, umjetnost Bliskog istoka i Egipita, najstarija Egejska umjetnost, umjetnost Antičke Grčke (prethelenistički-arhajski period; umjetnost klasične Grčke, Helenistički period), Etrurska umjetnost, umjetnost Rimljana, umjetnost Ranog srednjeg vijeka, prethrišćanska umjetnost i umjetnost Vizantije.
 
Studenti će se kroz sve predviđene aktivnosti osposobiti da i sami sveobuhvatno tumače umjetnost istaknutog perioda, kao i da ga na adekvatan način primjenjuju u praksi (najprije kroz pisanje stručnih radova). 

Angažovani predavači: