Predmeti

FUOSI
Osnovi kreativnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim komponentama kreativnog procesa, uz fokus na odnos kreativnosti i umjetnosti, te pitanja koja se tiču poimanja i „proizvodnje“ ideja. Ukazuje se na važnost opštih principa koji se odnose na teorije kreativnosti, kreativne procese i praktičnu upotrebu kreativnih tehnika.

Angažovani predavači: