Predmeti

FU3IC
Istorija civilizacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 35
Smjer: Opšti smjer

Predmet Istorija civilizacije predstavlja istorijski pregled razvoja civilizacija od nastanka prvih civilizacija do danas. Pored toga što se bavi razmatranjem prirode civilizacije i prati evoluciju ljudskih društava u civilizacije, program pruža uvid u različite elemente razmatranih civilizacija: materijalna podloga, religija, umjetnost, nauka, politički poredak i svakodnevni život. Koncipiran je istorijski tako da se razmatra nastanak i razvoj civilizacija, ali i njihova savremenost i međusobni uticaji. Zastupljene su civilizacije Azije, Afrike, Amerike i Evrope, sa naglaskom na evropsku civilizaciju,  posebno mediteransku. Studenti će istraživati razvitak i interakcije glavnih svjetskih civilizacija.

Cilj predmeta je da se studentima približe osnovne teme vezane za različite civilizacije i da se kod njih razviju analitička oruđa za razumijevanje i tumačenje civilizacija i kultura i njihovih postignuća, istorijski i komparativno. Kroz analizu religije, mita, umjetnosti, ideja, institucija i svakodnevnog života, studentima se omogućava da steknu znanja o osnovnim formama i istorijskim iskustvima civilizacija.

Angažovani predavači: