Predmeti

FU6CGR
Crnogorski roman (modul: Naučno-istraživački)

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Ukoliko studenti izaberu Naučno-istraživački modul u obavezi su da slušaju ovaj predmet. Opis predmeta je analitičko osvjetljavanje i definisanje epohe savremenog i modernog književnog stvaralaštva Crne Gore. 

Angažovani predavači: