Predmeti

KPUO
Kreativno pisanje u oglašavanju (modul: Menadžment u kulturi)

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Ukoliko studenti izaberu modul Menadžment u kulturi u obavezi su da slušaju ovaj predmet. Opis predmeta je upoznavanje studenata s osnovim karakteristikama i prinicipima praktičnog rada u sferi kreativnog pisanja u oglašavanju (copywriting) kao i pisanja za potrebe širih oblasti integrisanih marketinških komunikacija i kreativnih industrija.

Angažovani predavači: