Predmeti

FU5MiPU
Moderna i postmoderna umjetnost

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 6
Smjer: Opšti smjer
Predmet omogućava ovladavanje znanjima o ključnim žanrovskim odlikama svjetskog modernizma i postmodernizma, kao i dijahronijsko i sinhronijsko proučavanje opusa umjetnika modernizma i postmodernizma.

Angažovani predavači: