Predmeti

SJ
Sociologija jezika

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 6
Smjer: Opšti smjer
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama sociologije jezika, odnosno sociološkim interpretacijama jezika i problemima sociologije jezika. Studenti će se upoznati i s osnovnim tipologijama u sociologiji jezika, te savremenim sociološkim aspektima odnosa društvo-jezik.

Angažovani predavači: