Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Maja Đurić

Prof. Dr Maja Đurić je redovna profesorka iz oblasti fotografije honorarno angažovana od 2012. na  Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica na predmetima Umjetnost fotografije na osnovnim studijama, Postavljanje i dizajniranje izložbi u okviru  magistarskih studija  i  Muzeologija i heritologija,  Savremena fotografija u okviru doktorskih studija. Od  2014 do danas gostujući je profesor na master studijama na predmetu Fotografija, Nova Akadema umetnosti, Evropski Univerzitet, Beograd, Srbija.

U periodu od 2008 - 2012.  bila je zaposlena u dopunskom radnom odnosu kao profesor  na Univerzitetu Mediteran, Fakultet vizuelnih umjetnosti, na predmetima: Uvod u fotografiju, Fotografija II, Digitalna fotografija, Digitalna umjetnička fotografija i  Primjenjena  fotografija. Na istom fakultetu je prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju ( 2006-2007). U periodu od 2008 do 2011 bila je zaposlena u  Grad teatru Budva kao urednik kulturnog programa, a prije toga je angažovana kao profesorka na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore ( 2005 - 2006 ) na predmetu Istorija umjetnosti i kulture; na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, UCG ( 2005-2006 )  na predmetu Filmska fotografija; na Fakultetu za biznis i turizam (Budva) na predmetu Istorija umjetnosti i Kulturna baština Crne Gore.

Aktivno je uključena u realizaciju edukacionog programa kao mentor i lokalni ekspert u okviru balkanskog regionalnog  projekta Balkan girl power na temu Izražavanje kroz fotografiju (https://bgp.socialcontractinstitute.org/maja-duric/) , stručni  konsultant na televizijskom serijalu obrazovnog programa RTCG Fotografija u Crnoj Gori, 2017. ( http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/fotografijaucg.html) i na serijalu Razglednice 2019 (http://www.rtcg.me/tv/emisije/naucno-obrazovni/fotoucgrazglednice.html) . Rukovodilac projekta Njegoševa ulica realizovanog 2020. godine u okviru programa Živimo kulturu Ministarstva kulture Crne Gore u saradnji sa teoretičarima umjetnosti sa Fakulteta umjetnosti UDG (mr Luka Rakojević, Nebojša Mandić i mr Anja Marković). https://www.njegoseva.me/me/

Član je brojnih savjeta, odbora i komisija od kojih su posebno značajna članstva u: Savjetu za kulturu Prijestonice Cetinje 2019; Odbora za istoriju umjetnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti; član redakcije Leksikona likovnih umjetnosti Crne Gore – CANU (kao urednik za oblast fotografija), likovni urednik Leksikona vinogradarstva i vinarstva Crne Gore CANU; ekspert za re/akreditaciju studijskih programa visokog obrazovanja ( 2021 - )

Dobitnik je  tri domaće i tri međunarodne nagrade za fotografiju. U periodu od 2006. godine do danas ima status istaknutog samostalnog umjetnika koji joj je dodijelilo Ministarstvo kulture prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vlade Republike Crne Gore.

Komesar je i autor brojnih izložbi, među kojima je i izložba „Savremena crnogorska fotografija“ u Berlinu. Predsjednica je i jedan od osnivača Instituta za fotografiju Crne Gore, te savjetnik za Crnu Goru u Evropskom vodiču za fotografiju (Njemačka, Gotingem), bila je članica kreativnog tima i izlagač na prezentaciji Crne Gore – EXPO, Shangai 2010.

Umjetnička fotografija, kojom se bavi od djetinjstva (1983) tematski obuhvata portrete, asocijativne pejzaže i apstraktne kompozicije. Njene umjetničke fotografije do sada su bile odabrane za više od 50 žiriranih grupnih izložbi, a portrete i pejzaže Crne Gore predstavila je našoj i inostranoj publici na jedanaest samostalnih među kojima izdvajaju:

 • 2002, Podgorica/Budva, Speculum in imaginis CSUCG, galerija Centar.
 • Moskva, Muzej savremene istorije Rusije
 • Beograd, Moj svijet, Kulturni centar Beograd , galerija Artget
 • Perast, Gospa od Boke, Muzej grada Perasta,
 • Bar, Barski Đardin,  Barski ljetopis, Centar za kulturu Bar, Sv. Veneranda
 • Šangaj, My Montenegro, u okviru nacionalne prezentacije u paviljonu Crne Gore na EXPO Shangai, Kina
 • Tivat, Život drvenih barki, Zbirka pomorskog nasleđa , Porto Montenego
 • Podgorica, Odraz, JU Muzeji i galerije Podgorice, Moderna galerija

Kao teoretičar umjetnosti Maja Đurić intenzivno i dugo se bavi proučavanjem  kulturne baštine Crne Gore, istorijom fotografije i teorijom kulture (https://udgedu.academia.edu/Maja%C4%90uri%C4%87; https://www.researchgate.net/profile/Maja-Djuric)

 

BIBILIOGRAFIJA:

 1. Maja Đurić, Istorija fotografije Crne Gore od 1840-1940, Uticaj fotografije na kreiranje vizuelnog identiteta Crne Gore, Akademija nauka i umjetnosti Crne Gore CANU, Posebna izdanja(monografije i studije) knjiga 102, Odjeljenje umjetnosti, knjiga 31,ISBN 978-86-7215-329-3, COBISS.CG -ID 23594256, Podgorica, 2013;

https://canupub.me/knjiga/istorija-fotografije-crne-gore-od-1840-do-1940-godine/

 

 1. Maja Đurić, 19. medjunarodni interdisciplinarni simpozijum Dani Franje Petrića,” Pitanja identiteta”, Portretna fotografija u funkciji kreiranja kulturnog identiteta Crne Gore od 1840-1940. godine, Cres, Hrvatska , 19-22 septembra 2010.

 

 1. Maja Đurić Đorđević, Strani fotografi u Crnoj Gori početkom XX vijeka, Matica br. 13/14, ISSN 1450-9059, 227-240, Podgorica, 2003.

https://montenegrina.net/strani-fotografi-u-crnoj-gori-pocetkom-xx-vijeka-i-ucesce-crne-gore-na-balkanskoj-izlozbi-u-londonu-1907-godine-maja-duric/

 

 1. Maja Đurić, Ritual smrti na fotografijama, Matica br 44, ISSN 1450-9059, str. 167-174, Podgorica, 2010.
  http://www.maticacrnogorska.me/file /44/07%20maja%20djuric%20djordjevic.pdf

 

 1. Maja Đurić, Stereoskopske slike u Crnoj Gori u prvoj polovini XX vijeka, Matica br. 46/47, ISSN 1450-9059, str. 241-252, Podgorica 2011.
  http://www.maticacrnogorska.me/files/46-47/13%20maja%20djuric.pdf

 

 1. Maja Đurić, Crnogorski svadbeni rituali na starim fotografijama, Art Centrala br. 5, ISSN 1800-7503, Podgorica , 2011. https://csucg.me/images/art-archive/art5.pdf

 

 1. Maja Đurić, Građanski portret u Crnogorskim fotografskim ateljima, Matica br. 48 , ISSN 1450-9059, str. 365-378, Podgorica 2011.

http://www.maticacrnogorska.me/files/48/17%20maja%20djuric.pdf

https://www.academia.edu/29502893/GRA%C4%90ANSKI_PORTRET_U_CRNOGORSKIM_FOTOGRAFSKIM_ATELJEIMA

 

 1. Maja Đurić, Počeci fotografije i turizma u Crnoj Gori , Matica br. 50, ISSN 1450-9059, str. 365-376, Podgorica 2012.
  http://www.maticacrnogorska.me/files/50/13%20maja%20djuric_opt.pdf

 

 1. Maja Đurić, Raritetni portreti Knjaza Danila i Knjeginje Darinke nastali u Bečkim i Pariskim ateljeima Dizderija i Le Greja iz fonda Arhiva Jugoslavije, Istorijski zapisi, br.1-2/2012 ISSN 0021-2652, str.25-37, Podgorica, 2012.

https://istorijskizapisi.me/artwork/the-new-issue-of-istorijski-zapisi-1-2-2012-are-published/

 

 1. Maja Đurić, Fotografi Balkanskih ratova, Istorijski zapisi, br.3-4/2012. ISSN 0021-2652, str. 29-34, Podgorica, 2012.

https://istorijskizapisi.me/artwork/the-new-issue-of-istorijski-zapisi-3-4-2012-are-published/

https://www.academia.edu/29502899/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E%

 

 1. Maja Đurić, Oprema fotografija i dizajn reversnih strana crnogorskih fotografija u prvoj polovini 20. Vijeka. Istorijski pregled fotografskih formata kartonažne opreme Crne Gore u upotrebi od 1840-1940 te godine. , Istorijski zapisi, godina LXXVI, 1-2/ 2013. ISSN 0021-2652,Str. 57-68, Podgorica 2013. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_21704/objava_18210/fajlovi/smallZapisi%202013_1_2.pdf

 

 1. Maja Đurić, Prvi profesionalni foto-atelje u Crnoj Gori, Matica br. 53, ISSN 1450-9059, str. 355-364, Podgorica, 2013.
  http://www.maticacrnogorska.me/files/53/19%20maja%20djuric.pdf

 

 1. Maja Đurić, Njegoš i počeci fotografije u Crnoj Gori, Pojava dagerotipije u Crnoj Gori i regionu, Matica br. 54, ISSN 1450-9059, str. 315 – 340, Podgorica, 2013.
  http://www.maticacrnogorska.me/files/55/18%20maja%20djuric.pdf

 

 1. Maja Đurić, Istorija medija novinske fotografije u Crnoj Gori od 1840-1940.

Dominanta uloga medija ideološke primjese u novinskoj fotografiji za vrijeme vladavine kralja Nikole, Medijski dijalozi, Godina VI, br. 16, Podgorica, str.723-729, 2013. ISSN 1800-7074,

https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/05/mec491unarodni-nauc48dni-skup-kriza-c5a1tampe-bar-24-26-maj-2013.pdf

 

 1. Maja Đurić, Medijska kultura: Razglednice kao moćan izvor novih identiteta, Medijski dijalozi, Godina VI, br. 17, Podgorica, str. 773-783, 2013. ISSN 1800-7074,
  http://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/11/medijski-dijalozi-br-17-za-c5a1tampu.pdf

 

 1. Đurić, Maja, Kulturološko značenje fotografskog pejzaža Crne Gore za identitet grada i njegova simbolička vrijednost, Medijski dijalozi, Godina VII, br. 20, Podgorica, str. 745-754, Novembar, 2014. ISSN 1800‐7074   COBISS.CG‐ID 12734480,

https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2014/12/medijski-dijlozi-br-20.pdf

https://www.academia.edu/29502903/Maja_Djuric_Pejzaz_broj_20_2014

 

 1. Maja Đurić, Društvena funkcija fotografije i uticaj porodične fotografije na formiranje ličnog i kulturnog identiteta Crne Gore, Godišnjak Pomorskog muzeja Crne Gore br. LIX – LX, Kotor, str. 335-348, 2013-2017. ISSN 0454-4579. COBISS.CG-ID 7274754,

https://www.academia.edu/76139658/Maja_%C4%90URI%C4%86_DRU%C5%A0TVENA_FUNKCIJA_FOTOGRAFIJE_I_UTICAJ_PORODI%C4%8CNE_FOTOGRAFIJE_NA_FORMIRANJE_LI%C4%8CNOG_I_KULTURNOG_IDENTITETA_CRNE_GORE_Fenomen_tradicije_u_odnosu_na_nacionalni_i_kulturni_identitet_porodice

dr Maja Đurić