Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Maja Đurić

Vanredni prof dr. Đurić, Maja, istoričarka umjetnosti i umjetnički fotograf . Fotografijom se bavi od 1983. god. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1993, grupa za istoriju umjetnosti. Završila postdiplomske studije na Centralno–evropskom fakultetu u Pragu 1995, grupa za istoriju umjetnost, filozofju i arhitekturu, pod mentorstvom J. Džefrija. Doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu 2011, odsjek teorija medija. Bavi se pedagoškim radom na visokim obrazovnim institucijama (oblast fotografije, istorije umjetnosti, kulturne baštine): Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, FDU na Cetinju, FVU–Univerziteta „Mediteran“ u Podgorici, UDG u Podgorici, NOVA Akademija, Beograd. Vanredni je prof. na Fakultetu umjetnosti, UDG Podgorica gdje predaje predmete: Umjetnost fotografije, Dizajn izložbe, Muzeji svijeta, Savremena fotografija. Samostalne izložbe: Šangaj, Budimpešta, Moskva, Rijeka, Podgorica, Beograd, Budva, Tivat, Perast, Bar. Komesarka je i autorka velikog broja izložbi: Izložba savremene crnogorske fotografije “In montenegro”, Berlin ( 2005); projekta “Jedan dan u životu Crne Gore” ( radionica i izložba), Moderna galerija, Budva (2006)… Mentorka na regionalnom fotografskom projektu "Balkan girl power". Dobitnik više međunarodnih nagrada za fotografiju. Jedna je od osnivača i predsjednica (2001–2013) Instituta za fotografiju Crne Gore, savjetnik za Crnu Goru u Evropskom vodiču za fotografiju (Njemačka, Gotingem), selektor likovnog programa ”Grad Teatra” (2008 – 2010), dio tima i izlagač na prezentaciji Crne Gore – EXPO, Shangai (2010).. Bavi se proučavanjem teorije medija i istorije fotografije u Crne Gore. Tekstove i fotografije objavljuje u publikacijama svih vrsta i žanrova.

Umjetnička fotografija, kojom se bavi od djetinjstva (1983) tematski obuhvata portrete, asocijativne pejzaže i apstraktne kompozicije preko kojih uspostavlja blisku komunikaciju sa predmetom svog interesovanja, i otkriva virtuelnu dimenziju u prostorima između strvarnog i imaginarnog. Na portretima poštovanjem identiteta ističe psihološku crtu modela koja ih čini jedinstvenim i neponovljivim. Na fotografijama pejzaža iz Crne Gore – Boke Kotorske ključnu ulogu ima svjetlost. Ciklus fotografija Tišina karakteriše lirska nota i čulnost koju postiže “koprenama plavičate game”, a u ciklusu Ogledala, u pejzažima inkorporira ogledala stvarajući refleksivne senzacije između prirodne i inverzne svjetlosti. Zapravo, svjetlost kao temeljna vrijednost fotografije predstavlja esencijalno sredstvo umjetnice u davanju konkretnih informacija o ljudima i ambijentu koje posmatra kroz smosvojnu emotivnu, spoznajnu i humanu dimenziju.Bibl.: Istorija fotografije Crne Gore od 1840-1940, Uticaj fotografije na kreiranje vizuelnog identiteta Crne Gore, CANU, Posebna izdanja (monografije i studije), knj. 102, Podgorica, 2013. –
Strani fotografi u Crnoj Gori početkom XX vijeka, Matica br. 13/14, Podgorica, 2003, str. 227-240. –Ritual smrti na fotografijama, Matica br 44, Podgorica, 2010, str. 167 – 174. – Stereoskopske slike u Crnoj Gori u prvoj polovini XX vijeka, Matica br. 46/47, Podgorica, 2011, str. 241 – 252. – Crnogorski svadbeni rituali na starim fotografijama, Art Centrala br. 5, Podgorica , 2011. – Počeci fotografije i turizma u Crnoj Gori , Matica br. 50, Podgorica,2012, str. 365-376, – Raritetni portreti Knjaza Danila i Knjeginje Darinke nastali u Bečkim i Pariskim ateljeima Dizderija i Le Greja iz fonda Arhiva Jugoslavije, Istorijski zapisi, br.1-2. Podgorica, 2012; str.25-37. – Fotografi Balkanskih ratova, Istorijski zapisi, br.3-4, Podgorica, 2012, str. 29-34. – Oprema fotografija i dizajn reversnih strana crnogorskih fotografija u prvoj polovini 20. Vijeka, Istorijski zapisi, godina LXXVI, 1-2, Podgorica, 2013, str. 57-68. – Prvi profesionalni foto-atelje u Crnoj Gori, Matica br. 53, Podgorica, 2013, str. 355-364. – Njegoš i počeci fotografije u Crnoj Gori, Pojava dagerotipije u Crnoj Gori i regionu, Matica br. 54, Podgorica, 2013;
– Istorija medija novinske fotografije u Crnoj Gori od 1840-1940. Dominanta uloga medija ideološke primjese u novinskoj fotografiji za vrijeme vladavine kralja Nikole, Medijski dijalozi, br. 16, Podgorica, 2013, str.723-729. –Medijska kultura: Razglednice kao moćan izvor novih identiteta, Godina VI, br. 17, Podgorica, 2013, str. 773-783.

dr Maja Đurić