Predavači

Asistent
mr Maša Vlaović

Profil

 

Magistarka Teorije i istorije savremene umjetnosti, sa bogatim radnim iskustvom od 10 godina rada na fakultetu, koja kombinuje svoja teorijska znanja u oblasti ekonomije i umjetnosti. Objedinjujući logičke procese i kreativnost sa jedne, a tradiciju i savremene trendove u umjetnosti sa druge strane, teži postizanju dinamičnog vođstva, strateškog planiranja i podrške inovativnim projektima, stvarajući tako jedinstvenu perspektivu koja joj omogućava da efikasno analizira i upravlja kulturnim procesima. Njena vizija je obogaćenje crnogorskog društva kroz neprocjenjivo umjetničko nasljeđe i nove kulturne izraze. Kroz uspostavljanje saradnje sa svim relevantnim akterima, nastoji ostvariti održiv rast kulturnih aktivnosti u zemlji, vodeći se sloganom: „Kultura svima, i kultura svuda“.

 

Ključne vještine

 

 • Izražene liderske vještine
 • Senzibilitet za nadolazeće umjetničke i kulturne trendove,
 • Izbalansiran odnos u povezivanju kulturne baštine i savremene umjetničke produkcije,
 • Visok stepen preduzimljivosti i usmjerenosti ka postizanju najboljih rezultata,
 • Inovatinost i kreativnost,
 • Sklonost ka otkrivanju i promovisanju mladih talenata,
 • Društveni angažman,
 • Razumijevanje teorije i istorije savremene umjetnosti,
 • Sposobnost sagledavanja šire slike,
 • Efikasno komuniciranje,
 • Kritičko razmišljanje,
 • Orijentisanost na detalje.

 

 

Radno iskustvo

 

2023 – trenutno

Pomoćnica direktora za muzejske poslove, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

 

 • Koordinicija rada organizacionih jedinica za stručne poslove
 • Učestvovanje u izradi programske koncepcije razvoja i programu rada Muzeja
 • Inovacije i novi predlozi koji utiču za poboljšanje rada Muzeja

 

2022 – 2023

Ministarka kulture i medija, Vlada Crne Gore, Cetinje, Crna Gora

 

 • Usvojen Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027
 • Povećan budžet za kulturu za 2023.godinu za 5,9 miliona eur
 • Povećan budžet 12 institucija kulture i 2 organa državne uprave nad kojima Ministarstvo kulture i medija vrši nadzor
 • Potpisan Granski kolektivni ugovor zaposlenima u kulturi, čime je omogućeno povećanje zarade do 25%
 • Uvedene nove konkursne linije za sufinansiranje festivala, u cilju podrške ovom važnom segmentu kulturnog stvaralaštva, kao i konkursna linija za djecu i mlade,
 • Izmijenjen koeficijent umjetničkoj grupi poslova na 10.56
 • Usvojen Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. i 2023. godinu
 • Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i medija i „Fondacije Petrović Njegoš“
 • Kreiran program saradnje između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije za period 2023-2026,
 • Potpisan program saradnje između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva kulture Albanije (održani dani crnogorske kulture u Tirani)
 • Potpisan Memorandum o saradnji sa Ženskim klubom Skupštine Crne Gore,
 • Potpisan Memorandum o saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica,
 • Potpisan Sporazum o saradnji sa Ministarstvom kulture Bugarske,
 • Zvanična posjeta Svetoj Stolici, generalna audijencija u auli Pavla VI,
 • Formirana nova institucija Muzej savremene umjetnosti Crne Gore,
 • Raspisan međunarodni konkurs za idejno rješenje novog objekta za Muzej savremenih umjetnosti, što predstavlja ključni korak u stvaranju novog kulturnog centra koji će obogatiti kulturnu scenu Crne Gore, ostvariti ravnotežu između ekonomskog razvoja, unaprijeđenja i zaštite prirodnog okruženja, razvoja publike i kulturne scene,
 • Data podrška značajnom projektu Evropska prijestonica kulture Budva-Boka.

 

2023 – u toku

Predsjednica Nacionalne komisije, UNESCO, Podgorica, Crna Gora

 

 • Priprema i izdavanje publikacije "UNESCO mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori" čime je obilježeno 50 godina od uspostavljanja UNESCO Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine,
 • Aktivno praćenje kulture u zemlji, u cilju kreiranja i unapređenja kulturne politike kroz prijedloge za razvoj i inovacije u kulturnim i umjetničkim djelatnostima,
 • Koordinisanje aktivnosti i saradnje ministarstava i državnih organa i institucija nadležnih za donošenje i sprovođenje mjera i aktivnosti Crne Gore u okviru saradnje sa UNESCO-m, omogućavajući uspostavljanje direktne veze između UNESCO-a i obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

 

2021

Selektorka Crnogorskog likovnog salona „13. novembar“, Cetinje, Crna Gora 

 

 • Selekcija radova, polazeći od performansa, preko instalacija, konceptualnih i video radova, kako bi se obezbijedilo bogatstvo različitih pristupa, u cilju refleksije na društvena zbivanja, podsticanja kritičkog pristupa i osnaživanja slobode mišljenja i izražavanja,
 • Uređenje postavke usmjerene ka savremenim umjetnicima različitih senzibiliteta, sa akcentom na nove medije i izvođačke prakse, kao i na međunarodne i regionalne učesnike.

 

2019 – 2023

Kustoskinja, “JU Muzeji i galerije Podgorica“, Podgorica, Crna Gora 

 

 • Organizovanje izložbi u oblsati vizuelnih umjetnosti i rad sa mladima,
 • Prikupljanje i istraživanje značajnih kulturno i istorijskih važnih predmeta,
 • Briga o očuvanju muzejskih zbirki i postavljanje izložbe u muzejima,
 • Organizacija više od 15 izložbi među kojima su: “Pjevaj maro, pjevaj zlato” autorke Milene Jovićević, „Ubrzana umjetnost”, autora Mladena Blaževića, „Prožimanja” od umjetnice Irene Vuković, „Kosmički ritmovi” Milene Mijović Durutović kao i  kolektivne  izložbe  „Shape of the city“.

 

2012 – U toku

Saradnica u nastavi, Fakultet umjetnosti, UDG, Podgorica, Crna Gora   

 

 • Kao saradnica na smjeru „Teorija i istorija savremene umjetnosti“ tokom proteklih 11 godina unaprijedila i organizovala interaktivni modul za predmet "Vizuelna umjetnost i novi mediji", povećavajući interakciju sa studentima,
 • Trenutno angažovana na predmetima ,, Istorija umjetnosti renesanse i baroka” i ,,Istorija umjetnosti 18.vijeka“

 

2015 – 2019

Samostalna referentkinja u sektoru - Marketing, Prva banka Crne Gore, Podgorica, Crna Gora   

 

2010 – 2011

Pripravnica u računovodstvu, Vijeće za prekršaje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora 

Ostali angažmani:

 

 • 2018 – 2022 Članica savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore
 • 2019– Članica odbora za istoriju umjetnosti (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti - CANU)
 • 2023 – 2023 Članica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
 • 2022 – 2023 Članica Senata Prijestonice Cetinje
 • 2022 – 2023 Članica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju
 • 2022 – 2023 Članica Savjeta za prava djeteta
 • 2022 – 2023 Članica Upravnog odbora Foruma slovenskih kultura

 

Obrazovanje

 

2017 – u toku

Fakultet za medije i komunikacije – Odsjek „Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija“

Univerzitet Singidunum

Doktorske studije

 

2014 – 2015

Fakultet umjetnosti - Odsjek “Teorija i istorija savremene umjetnosti”, UDG

Magistarske studije

 

2010 – 2014

Fakultet umjetnosti - Odsjek “Teorija i istorija savremene umjetnosti”, UDG

Osnovne studije

 

2004 – 2008

Ekonomski fakultet, Odsjek „Međunarodna ekonomija“ 

Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Osnovne studije

 

Konferencije:

 

 • Učešće na manifestaciji „Temišvar - Evropska prijestonica kulture“, 2023
 • Konferencija „Vrijeme kreativnosti“, Kotor, 2023
 • Učešće na Forumu „Circle The Med“, Atina; panel na temu: „Kulturna baština: Međunarodne, nacionalne i regionalne sinergije za zaštitu i očuvanje“, 2022
 • Konferencija “Mediji iz rodne perspektive”, UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom kulture i medija, 2022
 • Učešće na UNESCO-voj Svjetskoj konferenciji o kulturnim politikama, Mondia Cult 2022, Mexico
 • Učešće na Međunarodnom kulturnom samitu u Edinburgu, 2022
 • Konferencija “Položaj elektronskih medija u Crnoj Gori”, 2022
 • Konferencija “Jezik mržnje motivisan rodnom, etničkom i vjerskom pripadnošću”, 2022
 • Konferencija “ Mediji u Crnoj Gori - kako do oporavka“, organizator CGO, 2022
 • Ministerial Meeting of the Western Balkans Platforms on Culture, Research and Innovation, Education and Training, Tirana, 2022
 • Sastanak ministara kulture u okviru Procesa saradnje u Jugoistočno Evropi, cetinje, 2022

 

Izložbe:

 

 • Koordinatorka projekta/izložbe ,,Crna Gora danas“, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, 2024
 • Izložba ,,Erro“, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, 2024
 • Otvranje izložbe Voja Stanića, galerija Gayo, Porto Montenegro, 2023
 • Otvaranje izložbe Petra Lubarde u Muzeju savremene umjetnosti u Skoplju, 2023
 • Otvaranje izložbe Jelene Savojske u galeriji „Dado“, u saradnji sa Ambasadom Italije, 2023
 • Mladen Blažević „Ubrzana umjetnost“, CSUCG, 2022
 • Izložba ,,Buđenje“, Skupština CG, 2022
 • Pjevaj Maro, pjevaj zlato“, Milena Jovićević, 2021
 • Monografija Mihailo Jovićević, 2021
 • „Revolucija svakodnevnog života“ Brigita Antoni, Jelena Iličković Tomić, Jovana Vujanović, Branka Kovačević, Milica Janković, 2021
 • Reshaping the city, Bogdanov kraj, Cetinje, 2021
 • Jovana Vujović „Be friending the Abbys“, ULUCG,  2021
 • Mišo Joskić  „Vrla nova normala 2“, Ribnica, 2021
 • “ Žene u kulturi“ , Radosav Ljumović, 2021
 • Dani Dragana Radulovića, Radosav Ljumović, 2021
 • Milena Mijović Durutović „#kosmickiritmovi2020“ Moderna galerija, 2020
 • Mišo Joskić „Vrla Nova Normala 1“, Galerija Kotor, oktobar 2020
 • Mišo Joskić „Vrla Nova Normala 2“, Podgorica, 2020
 • Irena Vuković „Prožimanja“, Perjanički dom, 2020.
 • Darko Vučković „Meke forme“, Galerija Centar, Podgorica, 2020
 • Danijela Drakulović „Fortuna“, galerija Budva, 2019
 • ''IN-BETWEEN'' Lene Nikčević i Julijana Helmšrota Modike, 2018
 • Danijela Drakulović „Serafimsko uzvišeno“, Tivat, 2018
 • “Prsti pucketaju i slikaju”, NVO „Centar za afirmaciju mladih“ i „Culture club“, Podgorica, 2017

 

Dodatno usavršavanje

 

 • 2022 – Škola političkih studija
 • 2015 – Obuka CEPI – odnosi sa javnošću
 • 2015 – Osnovni kurs fotografije, galerija „f64“, Dejan Kalezić
 • 2012 – Kurs komunikologije - vještine pregovaranja i komuniciranja, Fakultet za  državne i evropske studije
 • 2009 – Ženske studije i nenasilna komunikacija
 • 2009 – “Stanton School of English Ltd”, Škola engleskog jezika, London

 

Nagrade

 

 • 2011, 2012, 2013 – Nagrada Fakulteta umjetnosti za najboljeg studenta
 • 2012 – Nagrada i stipendija “CANU” za izuzetan uspjeh tokom studiranja,
 • 2011 – Nagrada Glavnog grada “19 Decembar”
mr Maša Vlaović