Predmeti

FU2VUNM2
Vizuelna umjetnost i novi mediji

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet Vizuelna umjetnost i novi mediji koncipiran je kao problemski jer se u okviru njega preispituju kompleksne međuuslovljenosti umjetničkih (starih) medija sa jedne i elektronskih (novih) medija i savremenog tehnološki posredovanog socijalnog ambijenta sa druge strane. Nakon upoznavanja studenata sa tendencijama koje su oblikovale domen vizuelnog stvaralaštva tokom 20 i na početku 21. vijeka (od avangardnih pokreta, preko neoavangardne, postmoderne umjetnosti, konceptualnih praksi do tzv. net arta), promjene koje su nastupile se sagledavaju iz perspektive medijske kulture, te kritičkih orijentacija unutar studija medija, a radi razumijevanja prirode i statusa savremene vizuelne umjetnosti. Na taj način se u okviru predavanja pažljivo artikulišu mogući problemi kako bi se zajedničkim naporima, uz pomoć aktuelnih diskursa o medijima, došlo do potencijalnih odgovora.

Angažovani predavači: