Predmeti

FU2TM
Teorija muzike

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet Teorija muzike bavi se osnovnim muzičkim pojmovima (tonski sistem, linijski sistem, metrika, ritmika, akordi, intervali itd.) kako bi studenti imali pregled suštinskih muzičkih teorijskih elemenata. Posebna pažnja posvećuje se i filozofiji muzike.

Angažovani predavači: