Predmeti

FU5E
Estetika

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 8
Smjer: Opšti smjer
Objašnjava osnovne pojmove iz oblasti estetike; opisuje osnovne teorijske koncepte iz oblasti estetike; razlikuje estetsku i umjetničku vrijednost; procijenjuje estetsku vrijednost umjetničkih djela, koristeći različite estetičke teorije; upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti estetike, konkretno tumači nalaze publikovanih istraživanja.

Angažovani predavači: