Predmeti

FU3VUE
Velike umjetničke epohe

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

U okviru predmeta izučava se periodizacija umjetničkih epoha kroz istoriju uz interdisciplinarni pristup i pregled njihovih glavnih predstavnika, a kroz sagledavanje pratećih kulturno-istorijskih procesa, od antičkih vremena, preko romanike, gotike, rokokoa, klasicizma, romantizma, realizma, impresionizma, simbolizma, pointilizma i drugih perioda, sve do moderne i postmoderne. 

Angažovani predavači: